chapter05.jpg

Statut i Strateški plan HRZ-a

Statut Hrvatskoga restauratorskog zavoda, pročišćeni tekst (24. 3. 2015.)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HRZ-a (7. 12. 2015.)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HRZ-a (12. 5. 2016.)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HRZ-a (1. 7. 2018.)

Odluka o dopuni Statuta HRZ-a (4. 7. 2019.)

Rješenje Trgovačkog suda o dopuni Statuta HRZ-a (10. 9. 2019.)

Statut Hrvatskoga restauratorskog zavoda, pročišćeni tekst (19. 7. 2019.)

Strateški plan Hrvatskoga restauratorskog zavoda 2016. – 2018.

Strateški plan Hrvatskog restauratorskog zavoda 2019. – 2021.

Strateški plan Hrvatskog restauratorskog zavoda 2021. – 2025.

Opći propisi

 • Zakon o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99, ispravak 35/08 )
 • Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi ( Narodne novine broj: 96/01)

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

 • Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (Narodne novine broj: 2/97, 119/01, 72/14)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj: 69/99, 151/03, ispravak 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13)
 • Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj: 74/03, 44/10)
 • Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine broj: 104/19, 103/20, 16/22)
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (Narodne novine broj: 56/03, 62/03, ispravak 12/05)
 • Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine broj: 102/10)
 • Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (Narodne novine broj: 38/04)
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (Narodne novine broj: 77/04)
 • Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (Narodne novine broj: 12/06)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 141/06)
 • Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima (Narodne novine broj: 129/99)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 89/11)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (Narodne novine broj: 110/04)

Međunarodni pravni propisi

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine (NN - MU 10/04)
 • Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Protokol u vezi sa zabranom izvoza kulturnih dobara s okupiranih teritorija, (NN - MU 6/02)
 • Konvencija Vijeća Europe o zaštiti arhitektonskog blaga Europe (NN 6/94)
 • Zakon o potvrđivanju UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima (NN - MU 5/00, 6/02 objava)
 • Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirane) iz 1992. godine, (NN - MU 4/04 i 9/04 objava)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, (NN - MU 5/05)
 • UNESCO-va Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosu vlasništva kulturnih dobra (NN - MU 12/93); Tekst Konvencije
 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (NN - MU 12/93); Tekst Konvencije
 • Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara (NN - MU 9/06, 2/07 objava)
 • Zakon o potvrđivanju drugog Protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (NN - MU 11/05)
 • Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (NN - MU 5/07)
 • Uredba o objavi Ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a (NN - MU 1/09)
 • Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima (NN - MU 12/02)
 • Uredba o objavi Europske kulturne konvencije ( NN - MU 1/99)
Go to top